Butterfly Soup : Prosiect creadigol
Prosiect nodedig a grëwyd gan Ardour Academy mewn cydweithrediad ag artistiaid dawns ac ymarferwyr symudiant Mike Williams a Zosia Jo. Gwahoddwyd rhai syn’n hunan-adnabyddu yn LGBTQ++ i ddod at eu gilydd i osod seiliau dechreuol cymuned. Fe wnaethpwyd y prosiect yn gyfeillgar i'r byddar gan wneud defnydd o Iaith yr Arwyddion. Gwneir defnydd o fyrfyfyru dawns somatig, a phrofwn archwiliad dyfnach a hunan- dderbyniant at ein cyrff. Caniataodd y prosiect hwn i ni wir chwarae a chofleidio ein queer mewnol ac yr hunan ddilys.

Geiriau llafar a rhannu
Rydym wedi gwahodd ystod eang o siaradwyr ac artistiaid dawnus i adrodd eu stori, eu meddyliau a’r hyn sy’n eu hysbrydoli nhw.

Mae hwn yn ddigwyddiad cymunedol arbennig iawn lle mae’n siaradwyr yn rhannu ystod o destunau megis iechyd meddwl, galar, cariad, perthnasoedd, gwrth-hiliaeth, yr amgylchedd a mwy. Bydd hyn drwy farddoniaeth, cyfres o sgyrsiau neu gerddoriaeth a phob un gyda’r nod o’n plethu gyda’n gilydd.

Rydym yn croesawu cerddorion lleol hefyd i ategu adran lafar y noson fel rhan o’n strategaeth i gysylltu artistiaid gyda’i gilydd ac annog cydweithio.

Os ydych yn gwneud Geiriau Llafar neu’n fardd, bydd yna slot 15 munud ar gael ichi rhwng setiau, petaech yn cael eich ysbrydoli i rannu.

Rydym yn croesawu siaradwyr o grwpiau sydd ar yr ymylon ac yn cael eu tangynrychioli yn arbennig, megis y cymunedau LGBTQ+ a BAME, yn ogystal â phobl fyddar neu drwm eu clyw.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych syniad, destun neu gerdd yr hoffech eu rhannu, drwy:
info@ardouracademy.com

Byddem wrth ein bodd petaech yn cymryd rhan.

Gwroniaid Unigedd
Rydym yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau cymunedol sy’n dod â ni’n agosach ac sydd o gymorth inni ddelio ag unigedd, gyda’n gilydd, fel cymuned.
Mae ein harolygon rheolaidd a’n gwaith ymgysylltu cymunedol megis arolygon, grwpiau ffocws a chyfweliadau o gymorth inni ddeall beth sydd ei angen er ein cymuned, ac o ganlyniad mae’r rhan yma o’n gwaith bob amser yn addasu a newid i ymateb yn onest i anghenion ein cymunedau.

Mae ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf wedi cynnwys:

Jam Jazz

  Mae hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth. Os ydych yn chwarae offeryn, yn canu neu hyd yn oed yn mwynhau tapio eich traed, mae croeso ichi alw heibio ac ymlacio. Mae hwn yn gyfle ichi ddod â’ch offeryn (neu fenthyg un) a mwyhau amgylchedd cefnogol a grymus ble mae pobl broffesiynol, amaturiaid ac eraill sy’n frwdfrydig ac yn caru cerddoriaeth yn dod ynghyd i jamio. Gallwch neidio i fewn neu eistedd yn ardal ein caffi a mwynhau’r awyrgylch. Byddwch yn sicr o gael croeso cynnes a gwên fawr gan y criw Jazz. Mae ein Jam Jazz yn croesawu ystod eang o oedran o 14 i 90 mlwydd oed. Mae croeso i bawb!

Gweithdai agwedd bositif at y corff

  Yn Ardour rydym yn credu ei bod hi’n bwysig bod yn hunandrugarog ym mhopeth a wnawn. Nid yw ein dosbarthiadau symud a dawns wedi eu selio ar dechneg yn unig (er eu bod yn rhoi rhywfaint o sylw i hynny). Y ffordd yr ydych yn teimlo wrth symud yw’r peth pwysicaf. Datglodd ein harolygon cymunedol fod llawer ohonom yn profi deialog fewnol negyddol wrth inni ystyried siâp ein cyrff neu sut rydym yn symud. Mewn rhai achosion fel all ein rhwystro rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau penodol. Mewn ymateb i’r arolygon, rydym wedi bod yn cynnig ystod o weithdai dros dro sy’n canolbwyntio’n benodol ar agwedd bositif at y corff, symudiad a dod o hyd i lawenydd o fewn ein cyrff.
  Cadwch lygad am y gweithdy agwedd bositif at y corff sydd ar y gweill.

   Enciliadau a boreau coffi

    Ar hyd at bedwar dydd Sul o’r flwyddyn rydym yn cynnal dyddiau encilio cymunedol gan weithio gyda hwyluswyr lleol i ddarparu bore hamddenol o ioga, gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrio.
    Mae yna rywbeth gwych am ddod ynghyd fel cymuned a gadael i’n cyrff a’n meddyliau ddadweindio. Byddwn yn dod at ein gilydd wedi’r encil i fwynhau cael ymgynnull yn gymdeithasol yn ardal y caffi a chael diod a chacen!

    Cadwch lygad am yr enciliadau sydd ar y gweill.

   Byddwn yn cynnig Pasys Caledi i unrhyw un sydd yn methu talu am ddosbarthiadau oherwydd anawsterau ariannol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni drwy:
   info@ardouracademy.com

Dathlu Amrywiaeth
Mae dathlu amrywiaeth a gwahaniaethau wrth galon popeth a wnawn yn Ardour. Mae grwpiau BAME wedi eu tangynrychioli yn y diwydiannau celfyddydol a therapiwtig yng Nghymru, ac rydym yn falch o allu dweud bod dros 60% o’n hwyluswyr, aelodau bwrdd a chwnselwyr ni yn BAME. Rydym hefyd yn cynnal ystod amrywiol o ddosbarthiadau, gan gynnwys dawnsio Lladin, dawnsio Affro, Rhwmba a Bolddawnsio i ddathlu amrywiaeth ac annog cyfranogiad cymunedol gan grwpiau BAME.
Mewn cydweithrediad ag AFJ Caerdydd rydym wedi bod yn darparu dosbarthiadau Dawns Affricanaidd ychydig bach yn wahanol. Mae dawns wedi bod yn rhan annatod o ddod â chymunedau ynghyd, ond yn bwysicach mae’r gweithdai wedi bod yn dathlu Diwylliant Affricanaidd.

Edrychwch ar amserlen ein dosbarthiadau.

Pobl ifanc yn Ardour
Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i bositifrwydd a llesiant meddyliol cadarn, rydym yn croesawu nifer helaeth o bobl ifanc a phlant i’n gwasanaethau cwnsela. Mae cyfranogwyr yn dod atom o’n cymuned bresennol, drwy ddod o hyd i’n gwasanaethau ar-lein a thrwy gael eu cyfeirio gan gyrff proffesiynol therapiwtig ac ehangach.

Os bydd un o’n dosbarthiadau yn tynnu eich sylw a’ch bod yn ansicr a ydych chi neu fynychwyr eraill yn addas ar ei gyfer, yna holwch; byddwn yn hapus i sgwrsio.

Dyddiau Mercher Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae hwn yn brosiect peilot sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Cymuned Cod Post i gefnogi’n gweledigaeth o hyrwyddo iechyd meddwl a chorfforol cadarnhaol o fewn ein cymuned.  

Mae hyn wedi cynnwys ioga a dosbarthiadau “Darlunio Gwahanol” sy’n seiliedig ar roddion. 

Mae hon yn noson o hunanofal a chysylltu gydag aelodau o’r gymuned mewn amgylchedd diogel ac anfeirniadol. Mae’r prosiect hwn yn cynnig Cymorth Cymunedol Iaith Arwyddion Prydain ac rydym yn gobeithio, gydag arian pellach, ehangu’r peilot i sicrhau ein bod yn rhedeg prosiectau sy’n dod â’r gymuned ynghyd ac yn hyrwyddo gwytnwch corfforol a seicolegol.

Prosiect Salsa Iaith yr Arwyddion a Pheilot Cymdeithasol "Deaf Friendly"
Awgrymodd ein Cymuned i ni gynnal Dosbarth Dawns Gymunedol, ac o ganlyniad fe wnaethom gynnig gweithdy dawnsio Salsa BSL ym mis Chwefror 2022, yn annog unrhywun sydd â diddordeb mewn BSL neu gyfranogwyr byddar/trwm eu clyw i fynychu.

Roedd y gweithdy wedi croesawu cymysgedd o gyfranogwyr byddar, trwm eu clyw a rai a’u clyw. Roedd hwn yn digwyddiad llwyddiannus a wnaeth arddangos effaith positif gweithgareddau gweledol a chreadigol a roddodd gyfle i gymunedau clyw a byddar i gysylltu. Rydym yn adnabod hwn yn foment hanesyddol i’w ddathlu.

Hoffem ddiolch i Deaf friendly am eu cefnogaeth i’n helpu ni i drefnu’r digwyddiad.

Cadwch lygad mas am yr un nesaf!

Iaith Arwyddion Prydain
Mae ein staff a gwirfoddolwyr yn dysgu Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain. Mae hyn yn rhan o’n cenhadaeth i wneud Ardour yn ‘ganolfan greadigol’ byddar gyfeillgar, ble mae Iaith Arwyddion Prydain yn cael ei ddefnyddio’n eang ar draws ein gwasanaethau. Fel man cychwyn rydym wedi peilota ychydig o gynlluniau ac wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn o’n cymuned fyddar a thrwm eu clyw.
Dros seibiant y Nadolig, rhoddwyd gwahoddiad i Sarah a Chris dreialu ein dosbarthiadau Ioga a Dylunio Gwahanol byddar gyfeillgar, i sicrhau eu bod mor hygyrch a phleserus â phosibl. Cafwyd adborth adeiladol iawn ganddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at roi’r dysgu hwnnw ar waith.
Mae’r antur hon wedi bod yn bosibl o ganlyniad i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chronfa gymunedol y Loteri, Arian i Bawb.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu ddweud eich barn am y prosiectau a gynigiwn, cysylltwch â ni ar :
ardour.academy@gmail.com
Gallwch hefyd gwblhau’r arolwg: deaf-cymru-survey/.

Butterfly Soup LGBTQIA+
Prosiect creadigol LGBTQIA+:
Nod y prosiect yw dod at ein gilydd i ddefnyddio ioga, dawns ac arddulliau creadigol eraill i adeiladu sylfaen cymuned. Bydd y prosiect yn ein caniatáu ni i ddangos a derbyn ein gwir hunaniaeth queer.
Ardour Academy sy’n cyflwyno’r prosiect hwn gyda chymorth Mike Williams ac amrywiaeth o weithwyr creadigol achlysurol.
Mae hwn yn brosiect LGBTQIA+, a chroesewir unrhyw un sy’n ystyried eu hunain yn unigolyn LGBTQIA+, neu sy’n ansicr ynghylch eu rhywioldeb a/neu hunaniaeth, a’u cynghreiriaid.
Bydd gennym unigolion yn cynnig Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer unrhyw un sy’n fyddar neu’n drwm ei glyw.
Mae hwn yn brosiect a arweinir gan gyfranogwyr a bydd y deilliant creadigol yn beth bynnag sy’n teimlo’n iawn i’r rhai sy’n cymryd rhan; rydym yn edrych ar hyn fel cyfle creadigol cyffrous iawn.

Mae’r prosiect hwn yn bosibl gyda chyllid wrth grant Create Cyngor Celfyddydau Cymru

Screen Field
Roedd hwn yn ddarn perfformiad o dan arweiniant cyfranogwyr ein grwpiau ar-lein yn ystod y pandemig COVID-19. Fe ddechreuon nhw’r broses o greu darn newydd o goreograffi ar gyfer y sgrîn.

Roedd ‘Screen Field’ yn gyfle i’n perfformwyr fyfyrio, ymateb i, ac ail ddychmygu eu perthynas â’r sgrîn.

Dros gyfnod o wythnosau, fe wnaethant weithio gyda Jack Philp Dance drwy dasgau choreograffi, byrfyfyrio â chymorth a symudiad set er mwyn adeiladu darn o waith a berfformiwyd ac a rannwyd yn ddigidol.

Cefnogwyd y prosiect yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Prosiect Menywod
Butterfly Soup

  Fe wnaeth Ardour Academy arwain prosiect benywaidd-yn-unig, lle ymunodd cyfranogwyr ar-lein o led Cymru i greu darn trawsffurfiol yn cwmpasu eu profiadau o’r pandemig. Darparwyd sesiynau wythnosol am agwedd gadarnhaol tuag at y corff a derbyn eich hunan, wedi ei ddilyn gan ddarn a recordiwyd.

Grymuso Menywod

  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gyfres o brosiectau i rymuso menywod mewn ymateb i drais a thorcyfraith lleol diweddar. Mae’r prosiect hwn wedi ei greu i fynd i’r afael â phryderon ein cyfranogwyr ynghylch diogelwch menywod. Rydym yn cydweithio â Heddlu De Cymru ar hyn o bryd i drefnu mwy o sgyrsiau am ddiogelwch fel rhan o’n menter grymuso, yn ogystal â chynnig ystod o weithdai hunan amddiffyn a thrafodaethau ynghylch diogelwch menywod.
  Cadwch lygad ar ein gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf.

Butterfly Soup

2022

BSL Salsa Class & Social Pilot

February 2022

 

 

We’d like to thank Deaf friendly for their support in helping us organise this event.

Bristish Sign Language

It's so important to make time for yourself and to de-stress #trysomethingnew

 

 

Ardour Academy have Yoga lessons and Drawing lessons both available with BSL communication support / Interpreter.

Butterfly Soup LGBTQIA+

This project is made possible with funding from Arts council of Wales, Create Grant.

 

This project welcomes deaf and hard of hearing LGBTQIA+ individuals.
We will have a British Sign Language support person each session, for anyone who is deaf or hard of hearing.

B

u

t

t

e

r

f

l

y

S

o

u

p

+

B

u

t

t

e

r

f

l

y

S

o

u

p

+

Screen Field

was an opportunity for our performers to reflect, respond to and reimagine our relationship to the screen.
 

 

This project is funded by Arts Council Of Wales
and we are incredibly proud of what has been achieved despite these challenging times.

Butterfly Soup Cymraeg

Ardour Academy in collaboration with Zosia Jo present: "Butterfly Soup"
 

 

We are proud to announce that this project was funded by Arts Council Of Wales.