Welcome to our website. Thanks for taking the time to find out about what we do.

Ardour was set up in 2018 as a not-for-profit organisation to connect our community together and celebrate the strength and creativity within our community. Ardour holds integration, inclusivity, and acceptance at its heart. We believe that having a safe space and feeling a part of a community is vital to our physical and mental well-being. We offer a wide range of creative and therapeutic opportunities and work with our community to offer services that are needed the most. This includes our weekly timetable of classes, creative projects, counselling, Workplace Well-being initiatives, and community events. We have recently made a pledge to make our services accessible to deaf and hard of hearing people in our community. As part of that pledge our staff and volunteers are learning BSL and we are working towards normalising the use of BSL in our everyday activities.

Please come in and say hello. We are based in Cardiff on Wellfield Road, although welcome visitors from across Wales and beyond.

You can have a say on the projects we offer by emailing us:
ardour.academy@gmail.com
And/or filling out our community surveys:
ardouracademy.com/about/help/

Croeso i'n gwefan. Diolch am gymryd yr amser i ddysgu mwy am ein gwaith.

Sefydlwyd Ardour yn 2018 fel sefydliad nid er elw er mwyn uno ein cymuned a dathlu cryfder a chreadigrwydd o fewn ein cymuned. Mae integreiddio, cynwysoldeb, a derbyn wrth wraidd Ardour. Rydym yn credu bod cael lle diogel a theimlo’n rhan o gymuned yn hanfodol i’n llesiant meddyliol a chorfforol. Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd creadigol a therapiwtig ac yn gweithio gyda’n cymuned i gynnig y gwasanaethau sydd eu hangen mwyaf. Mae hyn yn cynnwys amserlen gwersi wythnosol, prosiectau creadigol, cwnsela, mentrau Llesiant yn y Gweithle, a digwyddiadau cymunedol. Yn ddiweddar, rydym wedi addo gwneud ein gwasanaethau’n hygyrch i bobl fyddar neu drwm eu clyw yn ein cymunedau. Fel rhan o'r addewid hwnnw, mae ein staff a gwirfoddolwyr yn dysgu Iaith Arwyddion Prydain ac yn gweithio tuag at normaleiddio defnyddio Iaith Arwyddion Prydain yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Dewch draw i ddweud helo. Rydym wedi ein lleoli ar Heol Wellfield yng Nghaerdydd, ond rydym yn croesawu ymwelwyr o ledled Cymru a thu hwnt.

Gallwch rannu eich barn ar y prosiectau sy’n cael eu cynnig drwy anfon e-bost atom:
ardour.academy@gmail.com
A/neu gwblhau arolygon cymunedol:
ardouracademy.com/about/help/