Ein Prosiectau

Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Ein Prosiectau

Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Ein Prosiectau

Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Ein Prosiectau

Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Ein Prosiectau

Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Ein Prosiectau

Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Ein Prosiectau

Our Projects
Butterfly Soup LGBTQIA+

Prosiect creadigol LGBTQIA+:
Nod y prosiect yw dod at ein gilydd i ddefnyddio ioga, dawns ac arddulliau creadigol eraill i adeiladu sylfaen cymuned. Bydd y prosiect yn ein caniatáu ni i ddangos a derbyn ein gwir hunaniaeth queer.
Ardour Academy sy’n cyflwyno’r prosiect hwn gyda chymorth Mike Williams ac amrywiaeth o weithwyr creadigol achlysurol.
Mae hwn yn brosiect LGBTQIA+, a chroesewir unrhyw un sy’n ystyried eu hunain yn unigolyn LGBTQIA+, neu sy’n ansicr ynghylch eu rhywioldeb a/neu hunaniaeth, a’u cynghreiriaid.
Bydd gennym unigolion yn cynnig Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer unrhyw un sy’n fyddar neu’n drwm ei glyw.
Mae hwn yn brosiect a arweinir gan gyfranogwyr a bydd y deilliant creadigol yn beth bynnag sy’n teimlo’n iawn i’r rhai sy’n cymryd rhan; rydym yn edrych ar hyn fel cyfle creadigol cyffrous iawn.

Mae’r prosiect hwn yn bosibl gyda chyllid wrth grant Create Cyngor Celfyddydau Cymru

Ardour_ICO lgbtqia   Ardour_ICO BFS22

Ardour_ICO BfS23

Geiriau llafar a rhannu

Rydym wedi gwahodd ystod eang o siaradwyr ac artistiaid dawnus i adrodd eu stori, eu meddyliau a’r hyn sy’n eu hysbrydoli nhw.

Mae hwn yn ddigwyddiad cymunedol arbennig iawn lle mae’n siaradwyr yn rhannu ystod o destunau megis iechyd meddwl, galar, cariad, perthnasoedd, gwrth-hiliaeth, yr amgylchedd a mwy. Bydd hyn drwy farddoniaeth, cyfres o sgyrsiau neu gerddoriaeth a phob un gyda’r nod o’n plethu gyda’n gilydd.

Rydym yn croesawu cerddorion lleol hefyd i ategu adran lafar y noson fel rhan o’n strategaeth i gysylltu artistiaid gyda’i gilydd ac annog cydweithio.

Os ydych yn gwneud Geiriau Llafar neu’n fardd, bydd yna slot 15 munud ar gael ichi rhwng setiau, petaech yn cael eich ysbrydoli i rannu.

We particularly welcome speakers from marginalised and underrepresented groups such as the LGBTQ+ and Global majority communities, as well as those deaf or hard of hearing.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych syniad, destun neu gerdd yr hoffech eu rhannu, drwy:
[email protected]

Byddem wrth ein bodd petaech yn cymryd rhan.

Ardour_ICO SpokenWord 1

Gwroniaid Unigedd
Rydym yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau cymunedol sy’n dod â ni’n agosach ac sydd o gymorth inni ddelio ag unigedd, gyda’n gilydd, fel cymuned.
Mae ein harolygon rheolaidd a’n gwaith ymgysylltu cymunedol megis arolygon, grwpiau ffocws a chyfweliadau o gymorth inni ddeall beth sydd ei angen er ein cymuned, ac o ganlyniad mae’r rhan yma o’n gwaith bob amser yn addasu a newid i ymateb yn onest i anghenion ein cymunedau.

Mae ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf wedi cynnwys:

Jam Jazz

  Mae hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth. Os ydych yn chwarae offeryn, yn canu neu hyd yn oed yn mwynhau tapio eich traed, mae croeso ichi alw heibio ac ymlacio. Mae hwn yn gyfle ichi ddod â’ch offeryn (neu fenthyg un) a mwyhau amgylchedd cefnogol a grymus ble mae pobl broffesiynol, amaturiaid ac eraill sy’n frwdfrydig ac yn caru cerddoriaeth yn dod ynghyd i jamio. Gallwch neidio i fewn neu eistedd yn ardal ein caffi a mwynhau’r awyrgylch. Byddwch yn sicr o gael croeso cynnes a gwên fawr gan y criw Jazz. Mae ein Jam Jazz yn croesawu ystod eang o oedran o 14 i 90 mlwydd oed. Mae croeso i bawb!

Gweithdai agwedd bositif at y corff

  Yn Ardour rydym yn credu ei bod hi’n bwysig bod yn hunandrugarog ym mhopeth a wnawn. Nid yw ein dosbarthiadau symud a dawns wedi eu selio ar dechneg yn unig (er eu bod yn rhoi rhywfaint o sylw i hynny). Y ffordd yr ydych yn teimlo wrth symud yw’r peth pwysicaf. Datglodd ein harolygon cymunedol fod llawer ohonom yn profi deialog fewnol negyddol wrth inni ystyried siâp ein cyrff neu sut rydym yn symud. Mewn rhai achosion fel all ein rhwystro rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau penodol. Mewn ymateb i’r arolygon, rydym wedi bod yn cynnig ystod o weithdai dros dro sy’n canolbwyntio’n benodol ar agwedd bositif at y corff, symudiad a dod o hyd i lawenydd o fewn ein cyrff.
  Cadwch lygad am y gweithdy agwedd bositif at y corff sydd ar y gweill.

Enciliadau a boreau coffi

  Ar hyd at bedwar dydd Sul o’r flwyddyn rydym yn cynnal dyddiau encilio cymunedol gan weithio gyda hwyluswyr lleol i ddarparu bore hamddenol o ioga, gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrio.
  Mae yna rywbeth gwych am ddod ynghyd fel cymuned a gadael i’n cyrff a’n meddyliau ddadweindio. Byddwn yn dod at ein gilydd wedi’r encil i fwynhau cael ymgynnull yn gymdeithasol yn ardal y caffi a chael diod a chacen!
  Cadwch lygad am yr enciliadau sydd ar y gweill.

Byddwn yn cynnig Pasys Caledi i unrhyw un sydd yn methu talu am ddosbarthiadau oherwydd anawsterau ariannol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni drwy:
[email protected]

Dathlu Amrywiaeth
Celebrating diversity and differences is at the heart of all we do at Ardour. Global majority groups are underrepresented in the arts and therapeutic industries in Wales, and we are proud to say that over 60% of our facilitators, board members and counsellors identify as Global majority. We also hold a diverse range of classes including Latin Dance, Afro-dance, Rumba and Belly Dancing to celebrate diversity and encourage community participation form BAME groups.
Mewn cydweithrediad ag AFJ Caerdydd rydym wedi bod yn darparu dosbarthiadau Dawns Affricanaidd ychydig bach yn wahanol. Mae dawns wedi bod yn rhan annatod o ddod â chymunedau ynghyd, ond yn bwysicach mae’r gweithdai wedi bod yn dathlu Diwylliant Affricanaidd.

Edrychwch ar amserlen ein dosbarthiadau..

Pobl ifanc yn Ardour

Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i bositifrwydd a llesiant meddyliol cadarn, rydym yn croesawu nifer helaeth o bobl ifanc a phlant i’n gwasanaethau cwnsela. Mae cyfranogwyr yn dod atom o’n cymuned bresennol, drwy ddod o hyd i’n gwasanaethau ar-lein a thrwy gael eu cyfeirio gan gyrff proffesiynol therapiwtig ac ehangach.

Os bydd un o’n dosbarthiadau yn tynnu eich sylw a’ch bod yn ansicr a ydych chi neu fynychwyr eraill yn addas ar ei gyfer, yna holwch; byddwn yn hapus i sgwrsio..

Dyddiau Mercher Ymwybyddiaeth Ofalgar

Mae hwn yn brosiect peilot sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Cymuned Cod Post i gefnogi’n gweledigaeth o hyrwyddo iechyd meddwl a chorfforol cadarnhaol o fewn ein cymuned.
Mae hyn wedi cynnwys ioga a dosbarthiadau “Darlunio Gwahanol” sy’n seiliedig ar roddion.
Mae hon yn noson o hunanofal a chysylltu gydag aelodau o’r gymuned mewn amgylchedd diogel ac anfeirniadol. Mae’r prosiect hwn yn cynnig Cymorth Cymunedol Iaith Arwyddion Prydain ac rydym yn gobeithio, gydag arian pellach, ehangu’r peilot i sicrhau ein bod yn rhedeg prosiectau sy’n dod â’r gymuned ynghyd ac yn hyrwyddo gwytnwch corfforol a seicolegol.

Prosiect Salsa Iaith yr Arwyddion a Pheilot Cymdeithasol "Deaf Friendly"
Awgrymodd ein Cymuned i ni gynnal Dosbarth Dawns Gymunedol, ac o ganlyniad fe wnaethom gynnig gweithdy dawnsio Salsa BSL ym mis Chwefror 2022, yn annog unrhywun sydd â diddordeb mewn BSL neu gyfranogwyr byddar/trwm eu clyw i fynychu.

Roedd y gweithdy wedi croesawu cymysgedd o gyfranogwyr byddar, trwm eu clyw a rai a’u clyw. Roedd hwn yn digwyddiad llwyddiannus a wnaeth arddangos effaith positif gweithgareddau gweledol a chreadigol a roddodd gyfle i gymunedau clyw a byddar i gysylltu. Rydym yn adnabod hwn yn foment hanesyddol i’w ddathlu.

Hoffem ddiolch i Deaf friendly am eu cefnogaeth i’n helpu ni i drefnu’r digwyddiad.

Cadwch lygad mas am yr un nesaf!

Ardour_ICO bsl salsa

Iaith Arwyddion Prydain

Mae ein staff a gwirfoddolwyr yn dysgu Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain. Mae hyn yn rhan o’n cenhadaeth i wneud Ardour yn ‘ganolfan greadigol’ byddar gyfeillgar, ble mae Iaith Arwyddion Prydain yn cael ei ddefnyddio’n eang ar draws ein gwasanaethau. Fel man cychwyn rydym wedi peilota ychydig o gynlluniau ac wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn o’n cymuned fyddar a thrwm eu clyw.

Dros seibiant y Nadolig, rhoddwyd gwahoddiad i Sarah a Chris dreialu ein dosbarthiadau Ioga a Dylunio Gwahanol byddar gyfeillgar, i sicrhau eu bod mor hygyrch a phleserus â phosibl. Cafwyd adborth adeiladol iawn ganddynt, ac rydym yn edrych ymlaen at roi’r dysgu hwnnw ar waith.

Mae’r antur hon wedi bod yn bosibl o ganlyniad i arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chronfa gymunedol y Loteri, Arian i Bawb.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu ddweud eich barn am y prosiectau a gynigiwn, cysylltwch â ni ar :
[email protected]
Gallwch hefyd gwblhau’r arolwg.

Ardour_ICO bsl sign

Prosiect Menywod
Butterfly Soup:

  Fe wnaeth Ardour Academy arwain prosiect benywaidd-yn-unig, lle ymunodd cyfranogwyr ar-lein o led Cymru i greu darn trawsffurfiol yn cwmpasu eu profiadau o’r pandemig. Darparwyd sesiynau wythnosol am agwedd gadarnhaol tuag at y corff a derbyn eich hunan, wedi ei ddilyn gan ddarn a recordiwyd.

Grymuso Menywod

  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar gyfres o brosiectau i rymuso menywod mewn ymateb i drais a thorcyfraith lleol diweddar. Mae’r prosiect hwn wedi ei greu i fynd i’r afael â phryderon ein cyfranogwyr ynghylch diogelwch menywod. Rydym yn cydweithio â Heddlu De Cymru ar hyn o bryd i drefnu mwy o sgyrsiau am ddiogelwch fel rhan o’n menter grymuso, yn ogystal â chynnig ystod o weithdai hunan amddiffyn a thrafodaethau ynghylch diogelwch menywod.
  Cadwch lygad ar ein gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ardour_ICO woman3

Screen Field
Roedd hwn yn ddarn perfformiad o dan arweiniant cyfranogwyr ein grwpiau ar-lein yn ystod y pandemig COVID-19. Fe ddechreuon nhw’r broses o greu darn newydd o goreograffi ar gyfer y sgrîn.

Roedd ‘Screen Field’ yn gyfle i’n perfformwyr fyfyrio, ymateb i, ac ail ddychmygu eu perthynas â’r sgrîn.

Dros gyfnod o wythnosau, fe wnaethant weithio gyda Jack Philp Dance drwy dasgau choreograffi, byrfyfyrio â chymorth a symudiad set er mwyn adeiladu darn o waith a berfformiwyd ac a rannwyd yn ddigidol.

Cefnogwyd y prosiect yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ardour_ICO screen

Butterfly Soup

creative project

2023

|||

2022

Ardour_March 2023 XT5A0688 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0717 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0730 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0782 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0755 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0799 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0684 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0715 Blue web
Ardour_March 2023 XT5A0746 Blue web
Ardour_2022 07 09of19 DSF3382 Blue scaled
Ardour_March 2023 XT5A0760 Blue web
Ardour_2022 07 07of19 DSF3362 Blue scaled
Ardour_2022 07 10of19 DSF3389 Blue scaled
Ardour_2022 07 15of19 DSF3423 Blue scaled
Ardour_2022 07 06of19 DSF3349 Blue scaled
Ardour_2022 07 14of19 DSF3415 Blue
Ardour_2022 07 05of19 DSF3345 Blue scaled
Ardour_2022 07 13of19 DSF3410 Blue scaled
Ardour_2022 07 04of19 DSF3327 Blue scaled
Ardour_2022 07 03of19 DSF3322 Blue scaled
Ardour_2022 07 01of19 DSF3435 Blue scaled
Ardour_2022 07 11of19 DSF3392 Blue scaled
Ardour_2022 07 02of19 DSF3311 Blue scaled
Ardour_2022 07 09of19 DSF3382 Blue scaled
Ardour_2022 07 08of19 DSF3369 Blue scaled
Ardour_2022 07 07of19 DSF3362 Blue scaled
Ardour_2022 07 10of19 DSF3389 Blue scaled
Ardour_2022 07 12of19 DSF3405 Blue scaled
Ardour_2022 07 17of19 DSF3433 Blue
Ardour_2022 07 16of19 DSF3428 Blue scaled
Ardour_2022 07 18of19 DSF3442 Blue scaled
Ardour_web 2022 04 07of07 IMG 20220410 WA0042 Blue
Ardour_web 2022 04 02of07 IMG 20220409 195638 Blue
Ardour_web 2022 04 03of07 IMG 20220409 200438 Blue
Ardour_web 2022 04 04of07 IMG 20220409 201534 Blue
Ardour_web 2022 04 05of07 IMG 20220409 211549 Blue
Ardour_web 2022 04 01of07 IMG 20220409 212724 Blue
Ardour_web 2022 04 06of07 IMG 20220409 213626 Blue

Prosiect Salsa Iaith yr Arwyddion a Pheilot Cymdeithasol "Deaf Friendly"

February 2022

Iaith Arwyddion Prydain

It's so important to make time for yourself and to de-stress #trysomethingnew

Butterfly Soup LGBTQIA+

Mae’r prosiect hwn yn bosibl gyda chyllid wrth grant Create Cyngor Celfyddydau Cymru

 

This project welcomes deaf and hard of hearing LGBTQIA+ individuals.
We will have a British Sign Language support person each session, for anyone who is deaf or hard of hearing.

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 1073 hres scaled

B

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0476 hres scaled

u

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0483 hres scaled

t

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0439 hres scaled

t

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0632 hres scaled

e

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0311 hres scaled

r

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0508 hres scaled

f

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0489 hres scaled

l

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0039 hres scaled

y

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0429 hres scaled

S

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0183 hres scaled

o

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0553 hres scaled

u

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0612 hres scaled

p

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0885 hres scaled

+

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 1073 hres scaled

B

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0335 hres scaled

u

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0198 hres scaled

t

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0060 hres scaled

t

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 1054 hres scaled

e

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0641 hres scaled

r

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0564 hres scaled

f

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0185 hres scaled

l

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0425 hres scaled

y

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0131 hres scaled

S

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0828 hres scaled

o

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0442 hres scaled

u

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 0885 hres scaled

p

Ardour_2021 06 MJR butterflysoup 1062 hres scaled

+

Screen Field

was an opportunity for our performers to reflect, respond to and reimagine our relationship to the screen.

 

 

This project is funded by Arts Council Of Wales
and we are incredibly proud of what has been achieved despite these challenging times.

Prosiect Menywod

Grymuso Menywod

 

Ardour Academy in collaboration with Zosia Jo present: "Butterfly Soup"

 

We are proud to announce that this project was funded by Arts Council Of Wales.

 

Ardour Academy: Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects

Nestled in the heart of Cardiff, the capital city of Wales, Ardour Academy stands as a symbol of artistic innovation and community engagement. As a nonprofit organization dedicated to connecting people through the arts, Ardour Academy’s projects are the lifeblood of its mission, weaving a tapestry of creativity, inclusivity, and cultural enrichment.

1. The Essence of Ardour Academy’s Projects:

At the core of Ardour Academy’s existence lies a commitment to harnessing the transformative power of the arts. Through a diverse array of projects, the academy provides a platform for individuals to explore their creative potential, express themselves, and unite with others who share their passion.

2. Arts Education Initiatives:

Ardour Academy’s comprehensive art education programs are a cornerstone of its projects. These initiatives encompass a broad spectrum of artistic disciplines, from painting and sculpture to music, dance, creative writing, and beyond. Through classes, workshops, and mentorship, individuals of all ages and backgrounds are empowered to hone their artistic skills and cultivate their unique voices.

3. Nurturing Future Talent:

Investment in youth is a central theme in Ardour Academy’s projects. By offering classes and programs tailored for young participants, the academy ensures that creativity is nurtured from a tender age. These initiatives lay the foundation for a vibrant and culturally rich community, as the skills and passion developed in these classes often continue to flourish throughout a lifetime.

4. Community Engagement Through Events:

Ardour Academy recognizes that the arts possess the power to bridge divides and foster connections. Its projects include an array of events, exhibitions, and performances that are open to the public. These community engagement initiatives serve as meeting points where people from diverse backgrounds come together to appreciate art, engage in meaningful dialogue, and strengthen community bonds.

5. Inclusivity and Accessibility:

Inclusivity is a guiding principle in Ardour Academy’s projects. The academy invests resources to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their financial circumstances or physical abilities. Scholarships, reduced fees, and outreach initiatives are among the strategies employed to make arts education and participation accessible to all.

6. Impact on Mental Health and Well-being:

Ardour Academy recognizes that artistic endeavors can be therapeutic and nurturing for mental health. Projects within the academy’s scope provide individuals with a creative outlet for self-expression and emotional release. Whether it’s painting, dancing, or writing, these artistic pursuits have the potential to alleviate stress, boost self-esteem, and enhance overall mental well-being.

7. Promoting Cultural Awareness:

Cultural enrichment is a pivotal theme in Ardour Academy’s projects. By showcasing diverse art forms and traditions, the academy enables individuals to gain insights into different cultures. These initiatives not only enrich the cultural fabric of Cardiff but also foster a more inclusive and globally aware community.

8. Investment in the Future:

Ardour Academy’s forward-looking projects ensure that the organization remains relevant and adaptable in a changing world. Investment in technology and infrastructure, such as modernized classrooms and digital resources, ensures that the academy continues to connect people through the arts, both locally and globally.

In conclusion, Ardour Academy’s projects are a testament to its unwavering dedication to cultivating creativity and community through the arts. These initiatives reach individuals of all ages, backgrounds, and abilities, enriching lives, nurturing future talent, promoting cultural awareness, and fostering a sense of unity. As Ardour Academy continues to connect people through the arts in the heart of Cardiff, its projects will remain a vibrant expression of its mission to inspire, empower, and enrich the lives of all who pass through its doors.


Home Page
Hygyrchedd
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Ardour Academy is a A not for profit organisation, Connecting people through the Arts. 
They are based in the capital city of Wales. In the heart of Cardiff on Wellfield Road.
Our Projects at Ardour Academy: Fostering Creativity and Community through Inspiring Projects.

--- _TOC_
Home Page
Iaith Arwyddion Prydain
Cardiff Classes & Events
Lles yn y Gweithle
Llogi Ystafell
Galeri
Ein Prosiectau
Links
Cwnsela
Amdanom ni
Cysylltu
Mind | Body | Soul
Facebook
Our Instagram
LinkedIn
---
0
  0
  Your Bag
  Your bag is emptyAll Classes & Events